آیت الله سید مختار میرعظیمی در کنار امام خمینی

آیت الله سید مختار میرعظیمی در کنار امام خمینی

 • یکشنبه - ۲۵ تیر ۱۳۹۶
 • آیت الله سید مختار میرعظیمی در کنار امام خمینی  

  آیت الله سید مختار میرعظیمی در کنار آیت الله مرعشی نجفی

  آیت الله سید مختار میرعظیمی در کنار آیت الله مرعشی نجفی

 • یکشنبه - ۲۵ تیر ۱۳۹۶
 • آیت الله سید مختار میرعظیمی را در کنار آیت الله مرعشی نجفی  

  آیت الله سید مختار میرعظیمی در کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی

  آیت الله سید مختار میرعظیمی در کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی

 • شنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۶
 • آیت الله سید مختار میرعظیمی در کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی انتهای پیام/