تهمت ها نتوانست ما را در انجام وظیفه متوقف کند

  • چهارشنبه - 16 بهمن 1398
  • رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت:‌باید بد گویی ها و تهمت ها را به جان خرید تا بتوانیم وظیفه خود را انجام دهیم که در این چند سال آن را تجربه کرده ام یعنی هم فحش شنیده ایم و هم برکتش را دیده ...

    گالــــری